Termékvisszaküldés

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailben az  info@webmohikan.hu elérhetőségen.Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától (több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától) 14 napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.
A Webmohikan Kft. kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Webmohikan Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A termék visszaszolgáltatása történhet személyesen, abban a boltunkban, ahol a terméket személyesen átvette, vagy bármely futárszolgálattal  történő visszaküldéssel. Postai csomagot nem tudunk fogadni, ezért postai úton a termék visszaszolgáltatása nem lehetséges.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Ilyen a Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó már felbontotta. Olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amely az egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza. Amennyiben jelen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk.
Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről. (Ptk. 1:5. paragrafusa a törvény tiltja a joggal való visszaélést.

A termék kipróbáláson felüli használati (értékcsökkenési) díjakat az alábbi szerint határozzuk meg:

Minden esetben a termék vételárából számítjuk az értékcsökkenés mértékét.

– A termék dobozának sérülése, karcolódása, állagának megváltozása esetén: 30%.
– A termék gyári védő fóliájának eltávolítása esetén: 20%.
– A termék vagy annak gyári tartozékainak enyhe karcosodása esetén: 40%.
– A termék fizikai állapotának sérülése (kivétel az enyhe karcolódást) esetén, amikor a termék még működik: 50-70%.
– A termék fizikai állapotának sérülése esetén, amikor a termék nem működik: 70-100%.
– A termékre telepített szoftverek valamint felhasználói profilok esetén: 30%.
– A termék gyári tartozékainak sérülése, rongálása esetén: 40%.
– A termék gyári tartozékainak hiánya esetén: 50%-70%.
– A termék gyári felhasználói leírásának vagy telepítési kézikönyvének hiánya esetén: 20%.

A Fogyasztó által visszaküldött illetve az átvételi ponton leadott termékek esetleges értékcsökkenésének megállapításához a Szolgáltató bevizsgálást végez. A Szolgáltató a vizsgálatba szükség esetén külső szakértő bevonását is igénybe veszi. A vizsgálat időtartama az „azonnali szemrevételezés” időtartamtól legfeljebb a 7.1.10. pontban előírt visszatérítési kötelezettség időpontjáig tart.